از یادم آزادی چون شمعی در بادم در یادم میمانی خاموشست فریادم

نامشخص
نامشخص
دانلود
خوانندگان ایران آهنگ
بزودی ...